TRŽIŠTE RADA

Osnovni cilj je složene odnose na modernom tržištu rada približiti kako poslodavcima, tako i radnicima kao i vladinim institucijama. Ključna pitanja koja se razmatraju u okviru ovog predmeta, a značajna su za ekonomsku efikasnost su naročito: zašto je nezaposlenost sve izrazitija karakteristika modernog tržišta rada, koja je stopa povraćaja ulaganja u obrazovanje i kako je porediti sa topama povraćaja drugih investicija, da li programi socijalnih davanja čine posao nepodsticajnim, kakve su posledice globalizacije na tržište rada, da li minimalne nadnice povećavaju stopu nezaposlenosti, i sl.