TRANSFORMACIJA ORGANIZACIJE

Cilj predmeta jeste da studenti u kompleksnim i tranzicionim uslovima kada je na sceni inonovirana razvojna paradigma ovladaju potrebnin teorijskim i praktičnim znanjima transfromacije organizacije. U osnovi problem se svodi na potrebu sticanja vještina da se funkcionisanje preduzeča učini efikasnijim i efektivnijim.