TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE

  • Semestar: 8
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 4.0
  • Status predmeta: Obavezan
  • Fond časova: 2 Predavanja + 2 Vježbi
  • Metodi nastave:

Cilj izučavanja predmeta: Upoznavanje sa ulogom i značajem ekonomske politike i traženja odgovora na pitanje kako kreatori ekonomske politike treba da reaguju u odnosu na specifične ekonomske situacije?