SOCIOLOGIJA

  • Semestar: 1
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 5.0
  • Status predmeta: Obavezan
  • Fond časova: 3 Predavanja + 2 Vježbi
  • Metodi nastave:
Upoznavanje studenata ekonomije sa osnovnim pitanjima savremene socioogije