RUSKI JEZIK - V stepen

  • Semestar: 4
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 2.0
  • Status predmeta: Strani Jezik
  • Fond časova: 2 Predavanja + 2 Vježbi
  • Metodi nastave:
.