REVIZIJA I KONTROLA

  • Semestar: 6
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 2.0
  • Status predmeta: Izborni
  • Fond časova: 2 Predavanja + 0 Vježbi
  • Metodi nastave:

Upoznavanje studenata sa procesom revizije. čiji je osnovni cilj davanja mišljena o saglasnosti finansijskih izvještaja sa ustanovljenim kriterijumima, u skladu sa MSR i primjenom etičkog kodeksa. Predmet ima cilj da stečena znanja studentata iz oblasti revizije proširi na polje praktičnog djelovanja u ovoj oblasti.