RAČUNOVODSTVENI IS

  • Semestar: 6
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 2.0
  • Status predmeta: Izborni
  • Fond časova: 2 Predavanja + 0 Vježbi
  • Metodi nastave:

Izučavanjem predmeta RIS-a studenti treba da steknu bazična znanja koja se tiču kreiranja i prilagođavanja već postojećeg računovodstvenog infromacionog sistema potrebama savremenog poslovanja.