PREDUZETNIŠTVO

  • Semestar: 8
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 6.0
  • Status predmeta: Obavezan
  • Fond časova: 4 Predavanja + 4 Vježbi
  • Metodi nastave: Predavanja, vježbe, testovi, seminarski radovi, gosti predavači.

Osnovni cilj predmeta je da omogući studentima razumijevanje značaja i uloge preduzetništva u savremenom poslovnom okruženju, kao i savladavanje bazičnih znanja i ključnih vještina za pokretanje i uspješno vođenje sopstvenog biznisa. Namjera je da se studenti osposobe za samostalnu procjenu poslovnih šansi, njihovu tržišnu valorizaciju, procjenu sopstvenih preduzetničkih sposobnosti, kao i modeliranje biznis plana, čime se stvaraju preduslovi za uspješan preduzetnički menadžment ne samo u okviru manjih preduzetničkih poduhvata, već i uslovima konkretne ekonomske stvarnosti većih organizacija.

PLAN RADA

Nedjelja

i datum

Naziv metodskih jedinica za predavanja(P), vježbe (V) i  ostale nastavne sadržaje (O); Planirani oblik  provjere znanja (Pz)

Pripremna nedjelja

Upoznavanje, priprema i upis semestra.

I nedelja

P/V

Uvod i anatomija preduzetništva, Teorije o preduzetništvu -

II

P/V

Preduzetnički način razmišljanja i priroda preduzetništva

III

P/V

Profil uspjesnog preduzetnika / Preduzetnici - Velika snaga malog biznisa

IV

P/V

Preduzetnicki proces

V

P/V

Koraci ka preduzetništvu

VI

P/V

Priroda poslovnih šansi

VII

P/V

Resursi u preduzetništvu

VIII

P/V

Preduzetnički posao i preduzetnička organizacija

IX

P/V

Kriza preduzeća – vrste, uzroci i posledice

X

P/V

Značaj uspjeha preduzetničkih poduhvata

XI

P/V

Biznis plan kao preduzetničko oruđe

XII

P/V

Iniciranje novog biznisa

XIII

P/V

Finansiranje biznisa, Moguće alternative u kreiranju biznisa

XIV

P/V

Završno predavanje

XVI

Završni ispiti

XVII

Ovjera semestra i upis ocjena

XVIII

Popravni ispitni rok

Opterećenje studenta u časovima:

nedjeljno

5 kredita x 40/30  = 8 sati

Struktura:

4 sata za predavanja

2 sata za vježbe

2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije.

u semestru

Ukupno opterećenje za predmet   5x30 = 150 sati

Struktura:

Nastava i završni ispit: 8x16nedelja= 128 sata

Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 5x2= 10 sati.

Dopunski rad za pripremu i polaganje ispita u popravnom roku: 12 sati