PRAVO

  • Semestar: 1
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 6.0
  • Status predmeta: Obavezan
  • Fond časova: 3 Predavanja + 2 Vježbi
  • Metodi nastave:

Upoznavanje studenata sa pojmom i strukturom državno-pravnog poretka. Osposobljavanje studenata u materiji prava neophodnoj za ekonomiste kao što su Stvarno pravo, Obligaciono pravo, Autorsko pravo i pravo industrijske svojine, Privredno pravo i Pravo hartija od vrijednosti.