PORTFOLIO ANALIZA

  • Semestar: 8
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 4.0
  • Status predmeta: Obavezan
  • Fond časova: 2 Predavanja + 2 Vježbi
  • Metodi nastave:

Portfolio analiza je dizajnirana tako da obezbijedi pregled osnovnih analitičkih vještina potrebnih za kreiranje, upravljanje i zaštitu finansijkog portfolija. Nakon slušanja i polaganja predmeta, studenti će moći da razumiju kompleksne analitičke koncepte vezane za analizu finansijskog portfolija.