OSNOVI TEORIJE IGARA

  • Semestar: 6
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 2.0
  • Status predmeta: Izborni
  • Fond časova: 2 Predavanja + 0 Vježbi
  • Metodi nastave:

Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima i terminologijom informacionih tehnologija i njihovoj primjeni u ekonomiji