OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

  • Semestar: 5
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 10.0
  • Status predmeta: Obavezan
  • Fond časova: 4 Predavanja + 4 Vježbi
  • Metodi nastave:
Da se studenti upoznaju i osposobe da koriste neke od najpoznatijih modela kvantitativne analize koji se koriste za modeliranje i ispitivanje aktivnosti iz domena ekonomije i menadžmenta.