ODRŽIVI RAZVOJ

  • Semestar: 6
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 2.0
  • Status predmeta: Izborni
  • Fond časova: 2 Predavanja + 0 Vježbi
  • Metodi nastave:

Cilj je da se dovedu u vezu ekonomski razvoj sa odgovornoscu za socijalni razvojem i zastitom zivotne sredine i da se dovedu u vezu teorijske postavke sa politickim i prakticnim djelovanjem