MONETARNA STATISTIKA

  • Semestar: 6
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 2.0
  • Status predmeta: Izborni
  • Fond časova: 2 Predavanja + 0 Vježbi
  • Metodi nastave:

Upoznati studente sa osnovnim indikatorima monetarno-finansijske statistike, načinom njihove kvantifikacije i korišćenja prilikom kreiranja i analize monetarne politike.