MEĐUNARODNA FINANSIJSKA TRZISTA

  • Semestar: 8
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 4.0
  • Status predmeta: Obavezan
  • Fond časova: 2 Predavanja + 2 Vježbi
  • Metodi nastave:

Problematika deviznih kurseva, rijesenja za manje razvijene zemlje, karakterisitke dolarizovanih/eurizovanih ekonomia, kao i problematika platnog bilansa.