MEĐUNARODNA EKONOMIJA

  • Semestar: 7
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 7.0
  • Status predmeta: Obavezan
  • Fond časova: 4 Predavanja + 2 Vježbi
  • Metodi nastave:
Objasniti studentima razvojne trendove u međunarodnoj ekonomiji, kroz identifikaciju glavnih izazova u međunarodnoj privredi.