MATEMATIKA

Predmet je bazična disciplina koja ima za cilj osposobljavanje studenata da razumiju osnovne definicije i tvrđenja iz Matematike ekonomije, kako bi nesmetano pratili ostale kvantitativne discipline na studijama, kao što su: Finansijska i aktuarska matematika, Mikroekonomija, Ekonomska statistika, Operaciona istraživanja, Ekonometrija, Portfolio analiza, Finansijski menadžment i sl.