MAKROSISTEM EVROPSKE UNIJE

Pravo EU; Lisabonski ugovor; Proces donošenja odluka u EU; Značaj i politika funkcionisanja EU institucija; Sastav i ovlašćenja institucija EU.