KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU

Budžet EU: struktura prihoda i rashoda, procedura usvajanja, sprovođenje, nadzor. Sedmogodišnja finansijska perspektiva. Koheziona politika i koordinacija strukturnih fondova u EU.