ITALIJANSKI JEZIK – VI stepen

  • Semestar: 5
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 4.0
  • Status predmeta: Strani Jezik
  • Fond časova: 2 Predavanja + 2 Vježbi
  • Metodi nastave:
Vježbe. Konverzacija na obrađene teme – pisanje eseja i seminarskog rada na italijanskom jeziku. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije