ITALIJANSKI JEZIK - III stepen

  • Semestar: 2
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 4.0
  • Status predmeta: Strani Jezik
  • Fond časova: 2 Predavanja + 2 Vježbi
  • Metodi nastave:

Usvajanje gramatickog sistema glagola, imenica, pridjeva, zamjenica i brojeva i usvajanje leksike vezane za studenski zivot. Razvoj usmenog i pismenog izrazavanja.