INFORMATIKA

Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima i terminologijom informacionih tehnologija i njihovoj primjeni u ekonomiji