INFORMACIONI SISTEMI

Upoznavanje sa osnovnim konceptima i terminologijom poslovnih informacionih sistema