HOV I TERMINSKA TRŽIŠTA

  • Semestar: 6
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 2.0
  • Status predmeta: Izborni
  • Fond časova: 2 Predavanja + 0 Vježbi
  • Metodi nastave:

Sticanje prakticno upotrebljivih znanja koja se odnose na poslovanje sa hartijama od vrijednosti.