FINANSIJSKI MENADŽMENT

  • Semestar: 7
  • Smjer:
  • Nastavnici i saradnici:
  • Broj ECTS kredita: 5.0
  • Status predmeta: Obavezan
  • Fond časova: 2 Predavanja + 2 Vježbi
  • Metodi nastave:
Predmet Finansijski menadžment obezbjeđuje pregled osnovnih teorijskih koncepata potrebnih za razumijevanje upravljanja finansijama preduzeća