FINANSIJSKA MATEMATIKA

Predmet ima za cilj osposobljavanje studenata da razumiju osnovne definicije, tvrđenja, principe i metode Finansijske matematike, koje se široko koriste u ekonomiji, kao npr. u Finansijskom menadžmentu, Hartijama od vrijednosti, Bankarskom poslovanju, Osiguranju