EKONOMSKA STATISTIKA

Upoznati studente sa osnovnim makroekonomskim problemima, načinom mjerenja makroekonomskih aktivnosti, međuzavisnostima na makro-nivou i mogućnošću analize makroekonomskih varijabli korišćenjem matematičkih i ekonometrijskih modela

Osnovna literatura:

Veselin Vukotić: Makroekonomski računi i modeli, CID, Podgorica, 2007.

Alternativna literatura:

Olivier Blanchard: Makroekonomija, Mate, Zagreb, 2005. (prevod)

Mate Babić: Makroekonomija, Mate, Zagreb, 2006.

I. Uvod u makroekonomiju

II. Makroekonomski indikatori i analiza

III. Sistem nacionalnih računa

IV. Agregatni makroekonomski modeli

V. Funkcija potrošnje

VI. Funkcija investicija

VII. Modeli fiskalne politike

VIII. Modeli otvorene privrede

IX. IS-LM Model zatvorene ekonomije

X. IS-LM Model male otvorene ekonomije (Mundell-Flemingov model)

XI. Modeli monetarne politike

XII. Modeli agregatne ponude

XIII. Modeli rasta

XIV. Input-output tabele

XV. Međusektorski modeli i analiza