EKONOMETRIJA

Izuciti metode za kvantificiranje medjuzavisnoati ekonomskih varijabli radi testiranja ekonomskih teorija, pomoci kreiranju ekonomske politike i predvidjanja