Osnovne akademske studije

Osnovne akademske studije na Ekonomskom fakultetu traju četiri godine (osam semestara, odnosno 240 ECTS kredita), a njihovim uspješnim završetkom stiče se zvanje Bachelor (BSc). 

  • Završetkom studija, student će biti osposobljen da:
  • Poznaje osnovne ekonomske pojmove i kritički ocijeni način funkcionisanja kako nacionalne, tako i globalne ekonomije;
  • Prepozna i analizira osnovne i nekonvencionalne ekonomske koncepte, teorije i alate;
  • Prepozna strukturu i ulogu preduzeća kao i da identifikuje složenu dinamiku poslovnog okruženja;
  • Primijeni ekonomske teorije na privredne probleme i obrazloži svoje analize;
  • Definiše, analizira i procjenjuje ekonomske probleme, koristeći ekonomsko-statističke metode;
  • Radi efikasno i djelotvorno u timu.

Semestar I

Naziv predmeta ETCS Status predmeta
PRAVO 6.0 Obavezan
EKONOMIJA 9.0 Obavezan
SOCIOLOGIJA 5.0 Obavezan
MATEMATIKA 10.0 Obavezan

Semestar II

Naziv predmeta ETCS Status predmeta
EKONOMIJA FIRME 9.0 Obavezan
BIZNIS 4.0 Obavezan
STATISTIKA 10.0 Obavezan
INFORMATIČKA EKONOMIJA 3.0 Izborni
KONSTITUCIONALNA EKONOMIJA 3.0 Izborni
TEORIJA IZBORA I IZBORNI SISTEM 3.0 Izborni
ITALIJANSKI JEZIK - III stepen 4.0 Strani Jezik
ENGLESKI JEZIK – III STEPEN 4.0 Strani Jezik
FRANCUSKI JEZIK – III STEPEN 4.0 Strani Jezik
RUSKI JEZIK – III STEPEN 4.0 Strani Jezik

Semestar III

Naziv predmeta ETCS Status predmeta
RAČUNOVODSTVO 9.0 Obavezan
MIKROEKONOMIJA 7.0 Obavezan
MENADŽMENT 5.0 Obavezan
INFORMATIKA 5.0 Obavezan
ENGLESKI JEZIK – IV STEPEN 4.0 Strani Jezik
ITALIJANSKI JEZIK - IV stepen 4.0 Strani Jezik
RUSKI JEZIK – IV STEPEN 4.0 Strani Jezik
FRANCUSKI JEZIK – IV STEPEN 4.0 Strani Jezik

Semestar IV

Naziv predmeta ETCS Status predmeta
FINANSIJSKA MATEMATIKA 5.0 Obavezan
INFORMACIONI SISTEMI 5.0 Obavezan
PRIVREDNI SISTEM 7.0 Obavezan
RAZVOJ EKONOMSKE MISLI 7.0 Obavezan
MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU 2.0 Izborni
STATISTIČKA ANALIZA VREMENSKIH SERIJA 2.0 Izborni
TEORIJA VJEROVATNOĆE 2.0 Izborni
POSLOVNE BAZE PODATAKA 2.0 Izborni
TRGOVINSKI MENADŽMENT 2.0 Izborni
MENADŽMENT U TURIZMU 2.0 Izborni
ITALIJANSKI JEZIK - V stepen 4.0 Strani Jezik
ENGLESKI JEZIK – V stepen 4.0 Strani Jezik
FRANCUSKI JEZIK – V STEPEN 4.0 Strani Jezik
RUSKI JEZIK - V stepen 2.0 Strani Jezik

Semestar V

Naziv predmeta ETCS Status predmeta
MARKETING 7.0 Obavezan
OPERACIONA ISTRAŽIVANJA 10.0 Obavezan
EKONOMSKA STATISTIKA 9.0 Obavezan
ITALIJANSKI JEZIK – VI stepen 4.0 Strani Jezik
FRANCUSKI JEZIK– VI stepen 4.0 Strani Jezik
ENGLESKI JEZIK – VI stepen 4.0 Strani Jezik

Semestar VI

Naziv predmeta ETCS Status predmeta
ANALIZA POSLOVANJA 10.0 Obavezan
MONETARNA EKONOMIJA 7.0 Obavezan
ORGANIZACIONO PONAŠANJE 7.0 Obavezan
ITALIJANSKI JEZIK – STRUKE 2.0 Izborni
UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM 2.0 Izborni
EKONOMSKA FILOZOFIJA 2.0 Izborni
BUDŽETIRANJE KAPITALA 2.0 Izborni
DEMOGRAFSKA ANALIZA 2.0 Izborni
EKOLOŠKA EKONOMIJA 2.0 Izborni
ENGLESKI JEZIK – STRUKE 2.0 Izborni
UVOD U EKONOMIJU EU 2.0 Izborni
TRANSFORMACIJA ORGANIZACIJE 2.0 Izborni
MONETARNA STATISTIKA 2.0 Izborni
ODRŽIVI RAZVOJ 2.0 Izborni
REVIZIJA I KONTROLA 2.0 Izborni
REGIONALNA EKONOMIJA 2.0 Izborni
HOV I TERMINSKA TRŽIŠTA 2.0 Izborni
MIKROEKONOMIJA U OSIGURANJU 2.0 Izborni
MODELI OPTIMIZACIJE U TRANSPORTU 2.0 Izborni
MODELI RASTA I TEHNICKI PROGRES 2.0 Izborni
POLITIČKI MARKETING 2.0 Izborni
OSNOVI OSIGURANJA 2.0 Izborni
OSNOVI TEORIJE IGARA 2.0 Izborni
PORESKI SISTEM I PORESKA POLITIKA 2.0 Izborni
PRIMIJENJENA ANALIZA TRAZNJE 2.0 Izborni
RAČUNOVODSTVENI IS 2.0 Izborni
SISTEMI POSLOVNE INTELIGENCIJE 2.0 Izborni
MODELI DINAMIKE TROŠKOVA 2.0 Izborni
FIZIKA I FILOZOFIJA II 2.0 Izborni

Semestar VII

Naziv predmeta ETCS Status predmeta
EKONOMETRIJA 5.0 Obavezan
FINANSIJSKI MENADŽMENT 5.0 Obavezan
MEĐUNARODNA EKONOMIJA 7.0 Obavezan
PRIVREDNI RAZVOJ 6.0 Obavezan
PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA 7.0 Obavezan

Semestar VIII

Naziv predmeta ETCS Status predmeta

Smjerovi

PREDUZETNIŠTVO I BIZNIS

Naziv predmeta ETCS Semestar
TRŽIŠTE RADA 4.0 8
MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE 4.0 8
PREDUZETNIŠTVO 6.0 8
PREDUZETNIČKE FINANSIJE 4.0 8
TEHNOLOGIJA I INOVACIJE 4.0 8

FINANSIJE

Naziv predmeta ETCS Semestar
FISKALNA EKONOMIJA 4.0 8
ANALIZA BERZANSKOG POSLOVANJA 4.0 8
BANKARSKI MENADŽMENT 6.0 8
RIZIK I OSIGURANJE 4.0 8
PORTFOLIO MENADŽMENT 4.0 8

MENADŽMENT

Naziv predmeta ETCS Semestar
MENADŽMENT LJUDSKIM RESURSIMA 4.0 8
MENADŽMENT MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA 4.0 8
RAZVOJ ORGANIZACIJE 5.0 8
STRATEGIJSKI MENADŽMENT 5.0 8
UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMI 4.0 8

MEĐUNARODNI BIZNIS

Naziv predmeta ETCS Semestar
MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA 4.0 8
MEĐUNARODNA FINANSIJSKA TRZISTA 4.0 8
UGOVORI U MEĐUNARODNOM POSLOVANJU 4.0 8
MEĐUNARODNI MARKETING 4.0 8
GLOBALIZACIJA SVJETSKE PRIVREDE 6.0 8

MARKETING

Naziv predmeta ETCS Semestar
STRATEGIJSKI MARKETING 6.0 8
RAZUMIJEVANJE POTROŠAČA 4.0 8
MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA 4.0 8
MARKETING USLUGA 4.0 8
MEĐUNARODNI MARKETING 4.0 8

KVANTITATIVNA EKONOMIJA

Naziv predmeta ETCS Semestar
INTERNET TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKO POSLOVANJE 4.0 8
METODI ZA EKONOMSKE ANALIZE 6.0 8
PORTFOLIO ANALIZA 4.0 8
TEORIJA I MODELI ODLUČIVANJA 4.0 8
PRIMIJENJENA EKONOMETRIJA 4.0 8

INFORMACIONI SISTEMI

Naziv predmeta ETCS Semestar
ELEKTRONSKO POSLOVANJE 4.0 8
BAZE PODATAKA 4.0 8
MODELI ODLUČIVANJA 4.0 8
SOFTVERSKI ALATI 4.0 8
PROJEKTOVANJE INFORMACIONOG SISTEMA 6.0 8

JAVNI SEKTOR I EKONOMSKA POLITIKA

Naziv predmeta ETCS Semestar
EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA 6.0 8
KOMPARATIVNO PORESKO PRAVO 4.0 8
TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE 4.0 8
EKONOMIJA RADA I SOCIJALNA POLITIKA 4.0 8
FISKALNA EKONOMIJA 4.0 8

RAČUNOVODSTVO

Naziv predmeta ETCS Semestar
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO 4.0 8
RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA 5.0 8
RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH INSTITUCIJA 4.0 8
NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE 5.0 8
KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA 4.0 8

EVROPSKE EKONOMSKE INTEGRACIJE

Naziv predmeta ETCS Semestar
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE 6.0 8
KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU 4.0 8
MAKROSISTEM EVROPSKE UNIJE 4.0 8
POLITIKA PROŠIRENJA 4.0 8
ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA KONKURENCIJE EU 4.0 8